Algemene voorwaarden


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op de diensten van BenCura Massages en Treatments (KvK nr. 71849572).
2. BenCura Massages en Treatments is een praktijk voor massages, treatments en losmaken van spieren in nek, schouder en rug.
3. Het aanbod van BenCura Massages en Treatments is te vinden via internet op www.bencura.nl.


Behandelingsafspraken
4. Een afspraak kan gemaakt worden via de BenCura-app, het online boekingssysteem op de website, door het sturen van een e-mail of telefonisch/whatsapp.
5. Afspraken kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht (75% van het tarief). U kunt een afspraak via de BenCura-app, telefonisch, via whatsapp of door e-mail te sturen annuleren.
6. Bij het maken van een afspraak wordt er naar uw telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.


Tarieven & betalingsvoorwaarden
7. Actuele tarieven staan vermeld op de website van BenCura Massages en Treatments, www.bencura.nl.
8. Betaling kan contant, met pin of door een betaalverzoek plaatsvinden.
9. Een cadeaubon is inwisselbaar voor een massage/behandeling van 60 minuten en is geldig zolang BenCura Massages en Treatments haar diensten aanbiedt. Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten.
10. Zakelijke kanten krijgen een factuur welke binnen 14 dagen betaald dient te worden en/of voordat de eerste
massage plaatsvindt.
11. Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 7 dagen te voldoen aan BenCura Massages en Treatments.
12. Indien wij niet binnen 7 dagen na de datum van de aanmaningsbrief een betaling van u hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn 50% van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
13. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.


Verantwoordelijkheid & resultaat
14. BenCura Massages en Treatments zal te allen tijde naar eer en geweten de voor u beste behandelmethode selecteren en uw behandeling met de grootst mogelijke zorg invullen. BenCura Massages en Treatments kan nimmer garanderen dat de behandelingen het gewenste resultaat opleveren.
15. Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) gegevens.
16. informatie die hij/zij tijdens de intake verstrekt. Op basis hiervan kan de behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
17. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan BenCura Massages en Treatments door te geven.
18. Is de cliënt reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist etc., of gebruikt de cliënt medicijnen dan het verzoek om eerst toestemming te vragen aan de desbetreffende arts of een behandeling toegestaan is. BenCura Massages en Treatments stelt geen medische diagnose. Bij twijfel kan er worden afgezien van de massage.
19. BenCura Massages en Treatments gaat er vanuit dat u zich houdt aan de voorgeschreven adviezen, eventuele oefeningen en/of rustmomenten en is niet verantwoordelijk voor eventueel letsel dat zich buiten deze sfeer voordoet.
20. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes dient u eerst advies te vragen aan de arts, voordat u een afspraak maakt.
21. BenCura Massages en Treatments zal alle uitgewisselde informatie tijdens het intakehgesprek en de behandeling vertrouwelijk behandelen. Zonder schriftelijke toestemming van de cliënt worden deze nooit aan derden verstrekt.
22. Cliënt mag van BenCura Massages en Treatments verwachten dat hygiëne belangrijk is. BenCura Massages en Treatments verwacht dat ook van de cliënt. BenCura Massages en Treatments heeft het recht een behandeling te annuleren indien er naar haar oordeel geen sprake is van een hygiënische situatie bij de cliënt. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.
23. Indien u onder invloed van drugs en/of alcohol bent kan er geen behandeling plaatsvinden.
24. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die BenCura Massages en Treatments aanbiedt.
25. Roken is in het hele gebouw verboden.


Algemene bepalingen
26. Mocht een dezer bepalingen nietig worden verklaard, doet dat geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.
27. Mochten er onduidelijkheden bestaan over een of meerdere bepalingen uit bovenstaande voorwaarden van BenCura Massages en Treatments, dan dienen deze geïnterpreteerd te worden “in de geest van” de algemene voorwaarden.
28. BenCura Massages en Treatments is zorgvuldig in het samenstellen van de inhoud van prijsopgaven, de website en overige informatiemiddelen. Dit biedt echter geen
29. garantie voor de juistheid en/of volledigheid van in de inhoud. BenCura Massages en Treatments is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden, vermeldt in alle gebruikte media.
30. BenCura Massages en Treatments stelt alles in het werk om u zo goed mogelijk te behandelen. Heeft u toch een klacht over de behandeling of de manier waarop BenCura Massages en Treatments met u omgaat, geef dit dan aan bij uw masseur. Levert een persoonlijk gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure.
31. De cliënt maakt uit vrije wil gebruik van onze diensten. Behandeling geschiedt op eigen risico. BenCura Massages en Treatments kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld.
32. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u BenCura Massages en Treatments niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een gegeven behandeling en/of andere diensten.


33. BenCura Massages en Treatments is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bezittingen van cliënten.